Digital signering

En digital signatur är en särskild typ av e-signatur som använder certifikatbaserade ID:n från betrodda certifikatutfärdare (CA) — så som BankID — för att autentisera undertecknarens identitet. De används ofta som ersättare till handskrivna namnteckningar för att godkänna elektroniska dokument. Den krypterade tekniken innebär högsta möjliga säkerhet, vilket gör att digitala signaturer följer de striktaste jurdiska reglerna och är idealiska för transaktioner som kräver mer avancerade autentiseringar.

E-signaturer

Elektroniska signaturer (eller e-signaturer) är alltså en bredare term som omfattar alla elektroniska processer där man godkänner ett avtal eller en post. Digitala signaturer — som nämnt ovan — är den säkraste typen då den kopplar undertecknandet till det slutliga dokumentet med en verifieringskedja. Det finns dock många enklare e-signaturlösningar, så som verifiering via e-postadress, företag eller pinkod. När två eller fler av dessa kombineras så kan det benämnas som multifaktorautentisering (MFA).

E-signaturer är juridiskt bindande och giltiga i nästan alla industriländer för praktiskt taget alla ändamål sedan år 2000, då USA införde lagen Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act). I EU trädde förordningen om electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS) i kraft i juli 2016.