Informationssäkerhet

FastSign är en tjänsteplattform för effektiv och säker digital signering. Företaget hanterar stora mängder information, därför är det av yttersta vikt att kunder och leverantörer har tillit till och förtroende för att vi hanterar såväl analog som digital information korrekt och att informationen är väl skyddad.

FastSigns informationssäkerhetsarbete tar sin utgångspunkt i internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27001 och regelbundna riskanalyser som ligger till grund för bedömning av att vi har rätt skyddsnivå i alla delar av verksamheten, samt motiverar investeringar eller utbildningsinsatser för att:

För varje område vidtas organisatoriska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder som dokumenteras och gör det möjligt att kontrollera att en tillfredsställande skyddsnivå har uppnåtts. Informationssäkerhetsskyddet granskas regelbundet. Avvikelser och incidenter dokumenteras systematiskt och följs upp, så att erfarenheter från dessa kan tas till vara i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Informationssäkerhetsmål

FastSign tillämpar ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för att nå övergripande visioner, strategier och mål. Våra mål för informationssäkerhetsarbetet innebär att: