Kvalitetssäkring

FastSign är en tjänsteplattform för effektiv och säker digital signering. Våra tjänster ska utföras med sådan kvalitet att kunden är nöjd och leverans har skett inom överenskomna tidsramar. Verksamheten kännetecknas av ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar.

Verksamheten kännetecknas av:

Vår syn på kvalitetsarbete

FastSigns kvalitetsledningssystem är tillsammans med ledningssystemet för informationssäkerhet, till för att säkerställa att våra systemlösningar och leveranser har en hög informationssäkerhet och tillförlitlighet utan avvikelser. Ledningssystemen är en naturlig del av verksamheten och ett självklart inslag i alla medarbetares vardag. Kvalitetsarbetet bygger på kundfokus, personligt engagemang, processorientering och ständiga förbättringar för att skapa förutsättningar för allas delaktighet. Ett väl utfört kvalitetsarbete säkerställer företagets konkurrenskraft med målet att få fler och nöjdare kunder.

Kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är att vara en efterfrågad och professionell partner som har förmåga att uppfylla gjorda överenskommelser med kund. I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har vi satt upp följande detaljerade kvalitetsmål: